Trang chủ » Cùng vui

Cơ chế phủi tay

Trương Tuần
Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013 3:28 PM
 

Cơ chế là cơ chế ơi
Phủi tay đổ lỗi cho người là xong
Thế mà nói phét như rồng
Những ưu cùng việt những hồng cùng chuyên,,,
Trương Tuần