Trang chủ » Cùng vui

Phẩm chất ...quan

Trương Tuần
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013 3:20 PMPhỗng sành

Tú Xương
 
Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
Mắt thời thao láo, mặt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi,
Cứ việc ăn chơi chẳng học hành