Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

Đòm đòm đòm

Trương Tuần
Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 7:54 PM

 NHỮNG THẰNG NÀO THAM NHŨNG
CÁC BÁC MÌNH BIẾT THỪA
CÁC BÁC MÌNH KHÔN THẬT
CỨ GIẢ VỜ LƠ MƠ...
Trương Tuần