Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bu tin Bu tỉn

Hủ Tiếu
Thứ bẩy ngày 8 tháng 6 năm 2013 3:18 PM

    Ông Bu-tin ở nước Nga
    Xem ra cũng rất là hoa lá cành
    30 năm rất chung tình
    Bỗng nhiên gây bất thình lình : ly hôn
    Mọi người tìm hiểu nguồn cơn
    E rằng  có một mỹ nương xen vào
    Vận động viên đẳng cấp cao
    Nghị sĩ quốc hội ai nào dám chê
    Ông Bu có được ngón nghề
    Nhờ anh răng chắc vỗ về  rỉ tai
    Bà hai nghị sĩ như ai
    Ta nên lập hội bôn-sai mà mần
    Đầu hói, tôi mới lục tuần
    Thất thập như bác còn gần 10 niên
    Hai khoá tôi chưa đã nghiền
    Kéo hai khoá nữa mới yên tấm lòng
    Bỏ vợ, cắt mối bòng bong
    
7-6-2013  Hủ  Tếu