Trang chủ » Thơ

THÁNG 5 NGHĨ VỘI

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2024 3:58 PM
Tháng Năm bất thường mấy bận
Chỉ phút mốt… tầm thường
Thày Minh Tuệ
Làm cả nước bất thường
Những phù hoa, toà ngang dãy dọc
Những lọc lừa mị dân ngu tín
Cúng Dường, oan gia trái chủ
Nhiều sư tăng lấy Phật làm bùa
Nhiều chùa là công ty miễn thuế
Chống lưng, góp vốn kinh doanh
Sư Minh Tuệ cho ta khát vọng tự do
Lấy đức tin hành đạo
Ngài thỉnh chuông giác ngộ
Thế thôi
Chính quả giữa Đời…
Chiều 31-5-2024