Trang chủ » Poems

Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh - 3

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 2:45 PM

 

 

Thu


Thế là đã mất em rồi
Thơ anh chẳng gói được trời xanh cao
Sông đầy chốc đã gày hao
Tháng ngày bỗng cũng xanh xao tháng ngày

Se lòng chút gió heo may
Cúc vàng gọi với chân mây khản lời
Anh đi về một phương trời
Một phương trời - có một người không em...

2002

                 Autumn

 Thus, I lost you
My poem can not pack the high blue sky
The full river instantly becomes worn out
The time suddenly be pale the time

Wringing heart with a little autumn wind
The yellow daisy calls after horizon till be hoarse
I come to a strange way
The way- having a person no you …..

2002


Đêm Châu Giang
Lộng lẫy Châu Giang lộng lẫy đêm
Như ngà như ngọc và như em
Mai về sông Đáy bơi thuyền thúng
Vin trái thơm nồng trăng vút lên...

Quảng Châu 12-2001


    Chau Giang’s night


Luxurious Chau Giang, luxurious night
Like ivory, like gem and like you
Later on coming to Day river go rowing coracle
Pulling down aromatic fruit, the moon suddenly rises….

                                          Quang Chau 12-2001

 

Trước thư phòng Lỗ Tấn


Thư phòng Lỗ Tấn ngọn đèn chong
Thiên truyện hình như viết chửa xong
Ngoài ngõ A.Q vừa cãi lộn
Xạc xào đâu đó ngọn đông phong...

Bắc Kinh 12-2001
    


    Front Lo Tan’s study room

Lo Tan’s study room, the light still keeps
Magnanimous work seems unfinished
Outside, A.Q recently quarreled
Rustling somewhere the Easterly wind …
                                                                                            
                        Beijing 12-2001

 


Tử Cấm thành


Thăm Tử Cấm thành lúc tuyết rơi
Thành quách thâm nghiêm lẫn với trời
Cười khóc một thời nghiêng ngả đất
Ngai vàng bụi phủ đứng đơn côi...

Thiên An Môn 12-2001


Purple Forbidden City
     
Visiting Purple Forbidden City when snow was falling
Citadel and rampart were so closely guarded into the sky
One-time crying and laughing oscillated the Earth
The throne, covered fully by dust, has stood solitarily ….

                        Heavenly Peace Gate 12-2001

 

Không đề


Trời ngủ đông vừa dậy
Nắng thẹn thùng bờ tre
Ai vừa buông tay cấy
Đã nôn nao xuân về

Hoa gì phơi ngoài ngõ
Thơm lẫn mùi bánh chưng
Lòng ai đang để ngỏ
Đợi gì ngoài thinh không..?

              
  Xuân 1999
         


Without a title

The sky hibernated, just wakes
The sunlight shies bamboo hedge
Who just knock off harvesting
Feeling anxious to wait the spring back

What the flower shown outside the gate
Scented mixed with Chung cake
Whose heart is opening
Waiting for over the silence…?

                    Spring 1999