Trang chủ » Poems

Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh- 2

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 2:42 PM
 

 

 

Chớm thu


Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa
Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì...
                           Đại Lải 14-8-2001

 

                   Budding Fall

 Waywardness is the sunshine of budding autumn
 Half like missing, half like sulk
 Meeting the autumn make self want to be adulterous
Just afraid the late lotus, outside the pagoda, waits me
The green grilled rice still be attached to persimmon
The girl in next hamlet married far city
Budding Fall, sunshine pours to be old
Eyes wake, custard apple begins pubertal…

                              Dai Lai 14-8-2001


Rối nước


Long-Ly-Quy-Phượng múa tưng bừng
Thoả sức xênh xang, thoả vẫy vùng
Vở cũ, rối treo đầy gác xép
Thờ ơ con nhện đến giăng mùng...

                             2002

 

Water puppetry

 Dragon-Kylin-Turtle-Phoenix
Satisfying freely, acting freely
Obsolete play, the puppets were hang up over the loft
Heedlessly the spider spins its webs….

                 
                   2002


Chiều


Chiều nay như thể muôn năm cũ
Trời đất mang mang vạn cổ sầu
Cô gái mang ngày vào lối ngõ
Phố buồn chong mắt ánh đèn thâu!

                                      2002

  Evening


This evening likes the long live in the old days
The Earth still be as for all melancholy time
The girl brings day to the alleyway
Sad street lays awake the eyes through all night!

                                                 2002

Tha thẩn phố


Tha thẩn mình ta dong khắp phố
Người xe nườm nượp tiếng cười vui
Và ta với phố như đồ cổ
Thiếu nữ vai trần chở nắng xuôi...

                                       4-2002


            
   Freely go


      Freely go anywhere by self
      The stream of people with happy smiles
     And city with me like the antique
     The girl takes sunshine down by the naked shoulder

                        4-2002                                                                               

 


Vạn Lý trường thành


Vạn Lý trường thành ta lại đến
Ánh chiều xẻ nửa hoả phong đài
Lòng ta sẻ nửa sông và núi
Hảo hán ai người có biết ai???

         Trương Gia Khẩu 12-2001


 Great Wall


The Great Wall I came back
The glow of sunset divided the fire Feng Tai
My heart shared both of rivers and mountains
Swashbuckler who has known who???

       Truong Gia Khau 12-2001

Cập nhật ( 04/06/2008 )