Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lá thư thứ hai gửi nhà văn Nguyễn Khắc Phục

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 20 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Này ta nói cho các ngươi (*)
Việt Nam là nước của người Việt nam (*)
Ta là dòng dõi Văn Lang
Ta là máu đỏ da vàng tóc đen
Bốn nghìn năm chẳng thể quên
Âm vang trống trận sấm rền quân reo
Khi cần đỉnh núi chân đèo
Cha già ngã xuống - con theo làm tường
Đất này trộn máu, trộn xương
Hoàng Sa tiếng thét trùng dương vẫn gầm...

Bốn nghìn năm những dã tâm
Trứng chim ác vẫn ngấm ngầm sinh sôi
Cầm thú đeo mặt nạ người
Nam mô thạch tín nói lời nhân sâm
Đầu đường xó chợ âm thầm
Lạ gì độc dược nuôi mầm Bá Vương...

Đất chật nhưng rộng lòng thương
Ta cho ngươi một con đường hiếu sinh(*)
Vì tình nên sống vị tình
Đêm đêm Đất Mẹ trở mình kêu đau
Oán hờn còn một Mị Châu
Gương trong vạn thuở trên đầu nhân gian
Một Trần ích Tắc tham lam
Mẹ con Chiêu Thống  nhục vàng còn ghi
Cúi đầu đội váy mà đi
Ngày xưa đã thế - có gì hôm nay???

Thơ hèn như rượu giả say
Nấp trong gấu váy thò tay với giời
Cái phần con át phần người
Hùa theo kẻ ác bạc lời như vôi...

Giãi bày gan ruột của tôi
GửiĐàn Chim Việt chân trời xa xăm (*)
Giàu nghèo còn một chữ Tâm
Có nghe Đât Mẹ máu bầm nhát đau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Chiến hào Như  Nguyệt vang câu thơ Thần
Lửa sôi Vua cũng như dân
Bốn nghìn năm sẽ hành quân: Tới cùng