Trang chủ » Cùng vui

CUỘC BIỂU TÌNH CÓ MỘT KHÔNG HAI (Thư giãn cuối tuần)

TN sưu tầm
Thứ bẩy ngày 5 tháng 9 năm 2009 6:46 AM
 
Cuộc biểu tình này không đòi Dân chủ, Tự do. Dân sinh, Đa đảng gì. Chị em chỉ đòi quyền được cởi trần như đấng mày râu. Rất bất bình đẳng vì sao đàn ông làm gì cũng được mà phụ nữ chúng tôi chịu thiệt thòi. Trần tôi và chắc các bạn cũng ủng hộ chị em nước nhà biểu tình đòi quyền cởi trần. Ủng hộ chị em 100%. Hỡi chị em hãy xuống đường...
 
 
 
 
 
 
 
Phóng viên: Xin cô cho biết mục tiêu của cuộc biểu tình?
Biểu tình viên: Chúng tôi đòi bình đẳng giới. Bây giờ chúng tôi đòi cởi trần và thừa thắng xốc tới như khẩu hiệu của Việt Nam, chúng tôi sẽ cởi nốt phần còn lại...
PV: Các cô làm vậy cánh đàn ông sẽ rất khoái ?
BTV: Chúng tôi không quan tâm chuyện đó. Chính bọn họ đã độc tài, độc quyền nắn bóp, đè nén chúng tôi...
(TN thực hiện)