Trang chủ » Cùng vui

CŨNG MAY ÔNG VỀ

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 5 tháng 12 năm 2015 6:18 PM


Cũng may ông đã về rồi
Ông chơi khóa nữa toi đời họ Cây
7 năm ưu mỏng khuyết dầy
Vàng Tâm hóa Mỡ trồng đầy phố to
Ông về khó ngủ khò khò
Giật mình chỉ thấy Cây hô dậy trời...
Trương Tuần