Trang chủ » Cùng vui

CÙNG VUI VỚI BỘ TRƯỞNG CHỨ KHÔNG NÓI XẤU

Trương Tuần
Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015 9:38 AM

Bộ trưởng sắp mãn nhiệm kì
Thôi thì cũng chẳng làm gì được đâu
Xin nhường cho Bộ trưởng sau
Cằm bà nọ lại cắm râu ông này
Văn hóa nó rất cò quay
Đầu Ngô mình Sở mà... hay cực kì...
Hì hì..

Trương Tuần góp vui