Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ tình chú Cuội

Vũ Quốc Túy
Thứ bẩy ngày 8 tháng 3 năm 2014 8:13 PM

 
Anh lên thành phố kiếm cơm
Chợ người cũng có vài hôm vắng người
Gặp em chưa nói đã cười
Mướn anh nửa buổi thành người tri âm
Phải anh cái tính hâm hâm
Vợ rồi lại cứ thì thầm rằng chưa
Còn em chồng bỏ từ xưa
Vườn hồng hoang phế mà chưa ai vào
Vài hôm sớm mận tối đào
Em rằng nhà ở chỗ nào em qua
Nhà anh qua chín gốc đa
Qua năm nhà máy với ba con đò
Nhà anh hai thụt một thò
Lối vào có một chuồng bò đầy phân