Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi Hoàng Cát

Nguyễn Trung Sơn
Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2013 8:35 PM

“ Thương cái chân anh, bỏ lại Quảng Đà
Lương một triệu, anh chi sao cả tháng
Người đủ chân còn bò lê, ngựa ngã
Giờ ung thư, xạ trị giá trên trời
Có phải di căn từ thời “cây táo”
Lành ác, đục trong vẫn thói đời
Muốn hét một lời vang trời đất:
Vì lòng nhân hậu, cứu anh tôi.”
Tháng 1/2013