Trang chủ » Tin văn và...

HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC CÁC NHÀ VĂN KHU VỰC BẮC MIÈN TRUNG

Đức Hải
Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011 2:22 PM
 
Ngày 19 tháng 5 năm 2011, tại khách sạn Hương Sen thành phố Hà Tĩnh, ban công tác các nhà văn khuvực Bắc miền Trung đã tổ chức họp ban công tác năm 2011. Tham gia  Hội nghị, có Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà văn Đình Kính, uỷ viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam, trưởng ban công tác các nhà văn khu vực Bắc miền Trung, Nhà văn Đức Ban, phó ban, Nhà văn Kiều Vượng , phó ban cùng các uỷ viên ban công tác và các chi hội trưởng các chi hội Nhà văn Việt Nam tại các tỉnh Bắc miền Trung. 
 Nhà văn Đình Kính, Trưởng ban công tác đã phổ biến quy chế hoạt động của Ban công tác, quy chế hoạt động của các Chi hội Nhà văn Việt Nam tại các địạ phương , thông tin với hội nghị nội dung các cuộc họp của BCH, và báo cáo một số công vịêc của Hội Nhà văn Việt Nam trong thời gian qua, và thông báo những nhiệm vụ cơ bản của Hôi  trong suốt nhiẹm kỳ 2010- 2015 và một số công việc trong năm đã được BCH Hội nhà văn Việt Nam thông qua. Nhà văn Đình Kính cũng báo cáo một số công việc của Ban công tác khu vực Bắc mièn Trung năm 2011. Hội nghị nhất trí sẽ tỏ chức một cuộc hội thảo nhằm khẳng định những đóng góp của các nhà thơ Bắc miền Trung vào tién trình phảt triển của thơ ca đương đại  việt Nam tại Nghệ An vào thời gian thích hợp trong năm 2011. Ban công tác đề nghị Hội Nhà văn ủng hộ đẻ các nhà văn Bắc mien Trung có được trang WEB của các nhà văn Bắc miền Trung khi có đièu kiẹn nhằm đăng tải các sáng tác của các nhà văn Bắc miền Trung cũng như cả nước.
 Nhà thơ Hữu Thỉnh đã có bài phát biẻu quan trọng. Ông đánh giá cao sự đóng góp vào nền văn học nước nhà của các Nhà văn nhà thơ, các nhà lý luân văn học Bắc miền Trung vào tién trình phát triẻn của văn họ nứoc nhà. Đồng thời ủng hộ và hứa tạo mọi đièu kiện thuận lợi nhất  đẻ Ban công tác các Nhà văn khu vực Bắc miển Tung có nhièu Hoạt động thiét thực, bổ ích và hèeu quả. 
ĐỨC HẢI