Bây giờ người ta bắt đầu nhìn nhận đến giá trị thực tế của văn học đối với đời sống đương đại, đang diễn ra. Có lẽ đây là điều mà trước nay tôi chưa thấy ai làm. Nếu ra đề thi này thì người ta đặt vấn đề văn chương, trách nhiệm của văn chương đối với đời sống xã hội trước mắt, đang diễn ra. Đó là điều khác so với kiểu cũ.

Có thể nói trách nhiệm công dân đối với xã hội (nhấn mạnh), đối với công cuộc xây dựng đất nước ở thì hiện tại và tương lai chứ không chỉ là trách nhiệm trong quá khứ!"

(Nhà thơ NGUYỄN DUY cho biết trên Tuổi Trẻ ngày 25-6 sau khi bài thơ "Đánh thức tiềm lực" của ông được đưa vào đề thi ngữ văn THPT quốc gia 2018).

Theo Người lao động