Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XÓA DẤU THỜI GIAN

Đường Văn
Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 3:01 PM
Tặng tác giả TÌNH ĐỜI*
ĐƯỜNG VĂN
Tiếng thơ nhũn nhặn, dịu dàng,
chân thành, đôn hậu mà chan chứa tình!
Tiếc không gửi sớm cho mình?
Mới quen, chưa tỏ tâm tình bạn văn!
Cơ chi xóa dấu thời gian?
TÌNH ĐỜI trĩu nặng, Thơ càng diết da!
Khiêm cung, nương bóng bách già,
Cỏ xanh rừng thẳm bao la cuối trời!*
Tưởng ngàn cánh hạc khơi vơi,
hóa làn mây trắng thảnh thơi tự tình!
 Tập thơ của Vương Lan Vân; NXB lao động, 2016;
 Ý thơ LV, (bìa 4)
Trèm, Thụy Phương, thu muộn,
hạ tuần tháng 10/2017.