Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

AI ĐANG LÀM HỎNG TIẾNG VIỆT ?

Xuân Nguyễn Duy
Thứ tư ngày 16 tháng 8 năm 2017 2:35 PM

Tiếng Việt sáng trong và giàu đẹp
Viên ngọc quí của dân tộc mình
Mấy nghìn năm ông cha gìn giữ
Ngọc càng mài càng sáng càng trong
"Tiếng Việt còn, đất nước ta còn"
Nhớ lời nhắc nhở của tiền nhân
Chín mươi triệu đồng bào gắng sức
Tiếng Việt ngày thêm tươi đẹp hơn
Buồn thay! Cả một lũ quan tham
Ngàn tỉ ăn cắp - "đúng qui trình"
Chúng đang tìm cách vấy bùn bẩn
Tiếng Việt yêu thương của dân mình
Tiếng Việt sáng trong và giàu đẹp
Viên ngọc quí của dân tộc mình
Mấy nghìn năm ông cha gìn giữ
Ngọc càng mài càng sáng càng trong
"Tiếng Việt còn, đất nước ta còn"
Nhớ lời nhắc nhở của tiền nhân
Chín mươi triệu đồng bào gắng sức
Tiếng Việt ngày thêm tươi đẹp hơn
Buồn thay! Cả một lũ quan tham
Ngàn tỉ ăn cắp - "đúng qui trình"
Chúng đang tìm cách vấy bùn bẩn
Tiếng Việt yêu thương của dân mình
Chối bay chối biến, sai thành đúng
Lên giọng dạy đời, đạo đức kinh
Lươn lẹo ngôn từ, tráo khái niệm
Tìm cách chạy tội trước nhân dân
"Đường cong mềm mại" - "đúng qui trình"
Biệt phủ nguy nga - "buôn chổi đót"
"Kê khai chưa đủ nhưng trung thực"
"Biển chết vì mồm của người dân", ...
Dân chúng nghe mà những thất kinh
Trước sự vô minh quan chức mình
Họ là tội đồ đang giết chết
Tiếng Việt muôn đời của Nhân Dân.
13-8-2017