Trang chủ » Cùng vui

Đổi mới

TT
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2014 3:12 PM

Đổi mới là đổi mới nào
Văn học nghệ thuật phong trào cho xôm
Đỉnh cao đỉnh kiếc bia ôm
Bản sắc bản xiếc cái mồm cho hay...
Tuổi cao như chúng mình đây
Bê tông ta đổ ghế này thiên thu...