Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sao lại bỏ “Sờ hờ”*?!

Tú Còm
Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2013 10:35 PM

 
  (Gửi bạn vốn cùng sinh hoạt đoàn thể với nhau, bỗng dưng bỏ “sinh hoạt”…mà chẳng có lý do gì?...)
.
Sao bỏ “sinh hoạt”…ông ơi?!
Tại sao ông cũng giống tôi…thế nào?...
Đã từng đắp lũy đào hào
“Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” năm xưa…
Giờ ông, tôi đều bị...thua
Mấy thằng tham nhũng vào hùa với nhau!
Mục tiêu, lý tưởng gì đâu
Bọn chúng thành lũ mọt sâu mất rồi!
Đi họp “lấy lệ” mà thôi
Ngồi nghe qua quýt mấy lời…viển vông!...
Đấu tranh mang “tội” bất đồng…
Về làm “quần chúng”cho trong sạch đời!
Sống sao cho xứng làm người
Dẫu là “chùng quấn”* vẫn tươi nét…"hồng”!!!...
.
23/04/2013
T.C
-------------------
* “Sờ hờ” (SH): viết tắt hai từ “sinh hoạt”…*”Chùng quấn”: Quần chúng