Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỒN CHỮ

Đoàn Thị Lam Luyến
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2024 3:46 PM(Tưởng nhớ hoạ sỹ, học giả Duệ Anh, nhân giỗ đầu)


Từ hôm tiễn anh ra đồng

Anh đi, đi mãi, mãi không thấy về

Mỗi khi gió động ngoài hè

Ngỡ là anh đến dựng xe bên thềm

Anh khoe thức viết thâu đêm

Em là độc giả đầu tiên đấy mà

Kẻ thưởng văn, người thưởng trà

Hai ta thật giống Bá Nha - Tử Kỳ

Thế mà vội vã rời đi

Chẳng hề nhắn gửi điều gì cho ai

Nhớ xưa cái thuở đầu đời

Gặp nhau như thể ông Trời xe duyên

Người hiền gặp được người hiền

Tuy ngắn ngủi, vẫn là duyên Châu - Trần

Từ hôm tiễn anh ra đồng

Anh đi , đi mãi, mãi không thấy về

Bao lâu đợi cùng thưởng trà

Bao lâu gặp để Bá Nha -Tử Kỳ?

Hồn chữ sao lại rời đi

Để lại xác chữ làm chi cho buồn ?

Hà Nội, ngày 08.03.2024

Ảnh: HS, học giả Duệ Anh trong đêm ca trù