Trang chủ » Tin văn và...

CHÚC MỪNG CÁC NHÀ VĂN ĐƯỢC GIẢI

TN
Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 3:20 PM


GIAI HỒ CHI MINH

Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm), Bùi Hiển

GIAỈ NHÀ NƯỚC

Các nhà thơ, nhà văn: Việt Phương, Văn Linh, Nguyễn Huy Thiệp, Dương Duy Ngữ, Xuân Thiêm, Nguyễn Xuân Thâm, Bùi Bình Thi, Nguyễn Bảo, Hoàng Trần Cương, Trần Hùng, Trần Anh Thái, Nguyễn Thế Phương, Từ Nguyên Tĩnh, Lê Văn Vọng, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn Bắc Sơn,…