Trang chủ » Cùng vui

HÃY NẰM NGHỈ THÔI

Trương Tuần
Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2017 9:15 PM


Loa phường ra rả bao năm
Bây giờ đến lúc nên nằm nghỉ thôi
Bảo tàng vào đó mà ngơi
Liệt oanh cũng chỉ có thời liệt oanh
Thôi thì ghi chút sử xanh
Hôm nay tiễn bác cho thành...ngày xưa !
Trương Tuần