Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIỄN NGƯỜI “CẮT NỬA VẦNG TRĂNG”

Dương Quốc Việt
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015 4:32 PMKhông được tin đưa ông
Th
ương vng trăng a máu.
Ng
ưỡng vng bái vong ông
C
m câu thơ ông cht.
.

Tình kia như hư o
Sao có th
đo lường?!
V
i vi ánh lung linh
Khi
ến tim ông chếnh choáng.
.

Tình y là trường lc
Hút h
n nhau gia đi.
Tình ôi! sao ch
ơi vơi
Phi ly nh duyên phn.
.

Có phi tình nông ni
Hay thăm th
m vô cùng?
K
tâm vô cm
Ng
ười hu tình đn đau.
.

Tình mang ni khát khao
Th
m sâu hn nhân loi.
Tình vùi trong n
i nh
Chôn theo bao ki
ếp người.
.

Tình nuôi gic mơ xanh
Trong hoang tàn đ
nát.
Tình
y là sui ngun
Ch
y v min cc lc.
.

Tình kia sao mênh mang
Xóa nhòa muôn ranh gi
i.
Tình yêu sao lý gi
i
H
i ngôn t ngn ngơ?!
.

Tình y là đnh mnh
Đâu xe k
ết mà thành.
Tình đâu ph
i ghép đôi
N
a bên kia ch mt.
.

Ca dao em và tôi
B
n tình ca muôn thu
M
i tình xưa dang d
Dõi theo h
n c hương.

***

Tình thm trong mt ai
Khát khao ni
m cht cha.
N
ơi nao d xn xao
H
n vi hn giao cm.
.

Tình y là hiến dâng
N
a bên kia đón nhn.
Giao duyên mi
n đi cc
Nh
p bước chuyn song hành
..

Tình y là ân hn
Sau m
i ln bão giông.
Tình đau qu
n xé lòng
M
i khi tri tr gió.
.

Tình y là đn đau
Khi chia lìa cách tr
.
Tình
y là ni nh
Dù ch
va cách xa.
.

Tình y là hn gin
Ng
n ngang ni u hoài
Pha m
t chút ghen tuông
Nhu
m sc màu hoang tưởng.
.

Tình y là đc chiếm
Không gi
t tình sót rơi
Mãi mãi là ch
n nơi
Ch
na kia khai phá.

***

Tình y là cm xúc
Ngu
n khi phát thăng hoa.
Tình còn là ch
t men
Th
m máu người chinh phc.
.

Tình nuôi ngun khát vng
Lòng h
ướng v đnh cao.
Tình kỳ l
làm sao
S
c băng đèo vượt thác.
.

Khơi ngun min lưỡng cc
K
ết ni lc vô biên
C
ng hưởng sóng dâng trào
Khi
ến đt tri nghiêng ng.
.

Tình y là v tha
Nuôi tâm h
n cao c.
Tình
y là nhân văn
Chăm ph
n hn tươi xanh.
.

Người “ct na vng trăng
Đ
làm con đò nh“?!
Tôi gom c
sao tri
Làm v
t linh hiến tng.
.

Người “b đôi câu thơ
Làm mái chèo lướ
t sóng“?!
Tôi ôm kho tình ca
Ng
ược dòng đi bao la.