Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"LÒ NHÂN QUẢ"

Trần Hữu Tòng
Thứ bẩy ngày 23 tháng 12 năm 2017 7:22 PM

Cuối năm lên chùa niệm Phật

 

Luật nhân quả thế trần có thật?

Phật từ bi

“Lũ quan tham ăn của dân không từ một thứ gì”

“Lò nhân quả” đã cháy, củi về nhiều

mong Ngài tiếp thêm ngọn gió

Người đốt lò lửa đỏ

Hợp trăm họ lòng dân

Để đất nước yên bình

Giữ cương thổ “Nam quốc sơn hà…”

sách trời phân định

Phật từ bi, cảnh chùa yên tĩnh

Nam mô!