Trang chủ » Cùng vui

BÀI CA ODA

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010 6:15 PM
Nước nào thì cũng đi vay
Dô tá dô huầy
Nhưng mà quản lí
Dô tá dô huầy
Chắc tay hơn mình
Dô tá dô huầy
Nước mình nhiều thứ lình sình
Dô tá dô huầy
Tiền vay quan bỏ
Dô tá dô huầy
Túi mình ngon ơ
Dô tá dô huầy
Ông cha ăn mặn như bò
Dô ta dô huầy
Cháu con cõng nợ
Dô tá dô huầy
Bao giờ cho xong
Dô tá dô huầy, dô huầy...