Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mơ Quanh Thuận bệ kiến Thánh Tông

Nguyễn Văn Diệp
Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 3:31 PM

 

 
Thánh Tông nhự trước bệ Rông
Nghe Quang Thuận đọc thơ Khùng rất say
Thưởng thơ có cả người Tây
Họ để sách ngược có hay không trời!?
Chắc rằng máy mép đó thôi
Thơ Khùng in đã lâu rồi đó nha
Thi Vân Yên Tử đó mà
Nội dung thơm phức bay xa ngàn trùng
Đố ai dám bảo thơ Khùng!
Dẫu không niêm luật cũng đừng có chê
Đại hoc Kỷ Lục đã phê
Nay mới vác về Yên Tử trương chơi
Hả hê lòng dạ bao người
Như vật Quốc bảo giữ nơi đất Thiền!
Văn phong tạm gác một bên
Hình ảnh quá đẹp hãy quên luận bàn
Trọng lượng nặng nhất thế gian
Đại Học Thế Giới phải sang đâu thường
Tô -Bains thơ Việt hẳn tường?!
Bao người chứng kiến xem tuồng quá oai
Nhìn ảnh khen đẹp quá rồi
Xem hình đoán được thơ thôi khó nào!!
Thơ hay như ảnh chớ sao?
Ảnh đẹp đã ngấm cả vào trong thơ
Thánh Tông thưởng lãm qua lao
Người hỏi cách luật hay là thơ..Tây?
Quang Thuận ú ớ trình bầy:
Thơ con không "đạo" ảnh này đâu sai
Na mô ...trước Cửu Trùng đài
Thi Vân Yên Tử còn ai sánh bằng
Dù cho để đấy ngàn năm
Linh Ứng in chỉ để nằm ai hay!
Độc bản nặng đến như vầy
Muốn xem dùng máy mà xoay mới vừa!
Thánh Tông miệng quát tay khua:
Dâng thơ mà dám tráo bừa - An Bum?
Các người còn dại chưa khôn
Cầy non qua được mắt hùm hay sao?
Chớp giật lóe sáng trời cao
Rồng Vàng đến đón Người vào trong mây
Quang Thuận vẫn chắp hai tay
Thất kinh chẳng hiếu chuyện này rồi sao
Na mô ..tiền bạc đổ vào...
Phạm Thượng Thánh phạt cách nào gỡ ra!!!
       Nguyễn Văn Diệp


2013/9/24 Nguyen Van Diep <diepnshd@gmail.com>