Trang chủ » Cùng vui

CỤ ƠI BUỒN QUÁ ?

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 6 tháng 6 năm 2015 5:02 PM


Việt Nam có hơn 100 ngàn thạc sĩ, 24 ngàn tiến sĩ, 10 ngàn giáo sư và phó giáo sư (3). Ngoài ra, chúng ta còn biết rằng Việt Nam có nhiều tướng lãnh có bằng tiến sĩ và học hàm giáo sư.