Trang chủ » Cùng vui

Hãy theo lời Bác

Trương Tuần
Thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2014 3:31 PM


LỜI BÁC DẠY NHƯ THẾ
HÃY GẮNG GỎI LÀM THEO
CÔNG AN LÀ CÔNG BỘC
HÃY THƯƠNG LẤY DÂN NGHÈO

GIỜ ĐƯƠNG QUYỀN ĐƯƠNG CHỨC
RỒI CŨNG VỀ LÀM DÂN
Ở ĂN CHO ĐÚNG MỰC
PHÚC PHẬN  ẮT MUÔN PHẦN...