Trang chủ » Cùng vui

Thách đối và đối lại

Trần Huy Thuận và nhiều tác giả
Thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013 5:09 PM
TNc: Tết về cùng nhau đối đáp cho vui. Nhà văn Trần Huy Thuận gửi đến một vế thách đối. Xin mời các bạn góp đối cho vui Tết
 
QUAN THAM ĐI THAM QUAN CÀNG QUAN CÀNG THAM CÀNG THAM LẠI CÀNG QUAN
Trần Huy Thuận
 
HƯỞNG ỨNG THÁCH ĐỐI CỦA NHÀ VĂN TRẦN HUY THUẬN 

LỆ NHIỄU THÍCH NHIỄU LỆ LẮM LỆ LẮM NHIỄU, LẮM NHIỄU THÊM LẮM LỆ

ĐĨ ĐIẾM LÀM ĐIẾM ĐĨ, NHIỀU ĐĨ NHIỀU ĐIẾM, NHIỀU ĐIẾM CÀNG NHIỀU ĐĨ
Ngọc Châu (Hải Phòng)


 LẠI NHŨNG TRỊ NHŨNG LẠI, CÒN NHŨNG CÒN LẠI, CÒN LẠI THÌ CÒN NHŨNG
(ĐINH THỊ KHẾ)

BỆ HẠ BỊ HẠ BỆ, CÒN HẠ CÒN BỆ, CÒN BỆ NÊN CÒN HẠ
(NGỌC TRÚC)

MẶT TIỀN LẮM TIỀN MẶT, CÓ TIỀN CÓ MẶT, CÓ MẶT NÊN CÓ TIỀN
(HOÀNG NGỌC)

NƯỚC CẢ LỤT CẢ NƯỚC, MẤT CẢ MẤT NƯỚC, MẤT NƯỚC NÊN MẤT CẢ

VIỆC CHẠY BỞI CHẠY VIỆC, CÓ CHẠY CÓ VIỆC, CÓ VIỆC PHẢI CÓ CHẠY
(HOÀNG NGỌC TRÚC)


QUỐC TỔ LẬP TỔ QUỐC, MẤT TỔ MẤT QUỐC, MẤT QUỐC THỜI MẤT TỔ
TƯỚNG THIẾU LẠI THIẾU TƯỚNG, VẪN TƯỚNG VẪN THIẾU, VẪN THIẾU VÀ VẪN TƯỚNG

(HỒ NGỌC NGHỊ)

1/ SĨ TỬ VIẾNG TỬ SĨ, CÒN TỬ CÒN SĨ, CÒN SĨ ẮT CÒN TỬ
2/ QUAN HOẠN ĐẾN HOẠN QUAN, TĂNG HOẠN TĂNG QUAN, TĂNG QUAN CÀNG TĂNG HOẠN
3/ ĐƯỜNG TIỂU MẮC TIỂU ĐƯỜNG, THÁO TIỂU THÁO ĐƯỜNG, THÁO ĐƯỜNG THÊM THÁO TIỂU
(TRẦN HÙNG THẮNG)
 
BÁC HỌC ĐẾN HỌC BÁC, CÓ HỌC CÓ BÁC, CÓ BÁC THÌ CÓ HỌC
(TRẦN MỸ GIỐNG

 
TỬ SỐ TRÁNH SỐ TỬ, CÓ SỐ CÓ TỬ, CÓ TỬ NÊN CÓ SỐ

(Một bạn đọc ở Giao Thủy, Nam Định)

 

BÁC HỌC ĐẾN HỌC BÁC, CÓ HỌC CÓ BÁC, CÓ BÁC THÌ CÓ HỌC
QUAN THAM ĐI THAM QUAN CÀNG QUAN CÀNG THAM CÀNG THAM LẠI CÀNG QUAN

DÂN LÀNH HAM LAO ĐỘNG CÀNG LAO CÀNG ĐỘNG CÀNG ĐỘNG LẠI CÀNG LAO
(NGHIÊM LƯƠNG THÀNH)