Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ ngỏ gửi ông Nguyễn Bá Thanh

Vũ Quốc Túy
Thứ bẩy ngày 12 tháng 1 năm 2013 2:29 PM

Lịch sử nay đang cần “lãnh tụ”
Liệu chừng ông có “trụ” được không?
Quanh ông rặt những “võ công”
“Múa” hay như thánh, “đánh” không ra gì!
Nhân Dân tin ông vì đất nước
Nay mai ông làm được gì đây?
Từ sông ra biển nước đầy
Nếu không bơi được có quay vào bờ?
Bản lĩnh ông dẫu cho mạnh mẽ
Vẫn vướng vào cơ chế vòng vèo
Bấy nay lắm kẻ ăn theo
Đã lên chức được nhờ chiêu…VÕ MỒM!