Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VALENTINE LẠNH

Đặng Xuân Xuyến
Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2017 2:04 PM
Lăn phải
Lăn trái
Cái chăn!
Mày thật vô duyên
Cuộn tròn
mãi không đủ ấm.
Lật người
sang phải
Lật người
sang trái
Tại mày! Cái gối chẳng êm
Cả đêm
hại tao cả nghĩ.
Ờ nhỉ...
Lại valentine
Lẻ người
Lẻ chăn
Lẻ gối.
*.
Hà Nội, ngày 14 tháng 02.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN