Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ta thà làm quỷ nước Nam

Huỳnh Văn Úc
Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2013 8:29 PM

Trần Bình Trọng bị giặc Nguyên giết ngày 21 tháng Giêng Năm Ất Dậu (1285). Tấm gương trung nghĩa của ông để lại cho con cháu muôn đời.

“Ta thà làm quỷ nước Nam
Không thèm làm vương đất Bắc
Một khi ta sa cơ bị bắt
Thân này chỉ một chết mà thôi
Can gì bay phải hỏi lôi thôi”.
Tấm gương trung nghĩa sáng ngời
Lưu danh muôn thuở đời đời không phai
Những người làm tướng thời nay
Nên chăng lấy tấm gương này mà soi.